اسامی سموم حشره کش

اسامی سموم حشره کش

آبامکتین – (ورتیمک ) :
کنه­کش و حشره­کش غیر سیستمیک ، نماتدهای خاکزیی – مراحل متحرک کنه­های نباتی – مینوزها – حشرات مکنده – مورچه ها – سوسک برگ­خوار سیب بروی گیاهان زینتی – پنبه – مرکبات – سیب- گردو – سبزیجات – سیب زمینی و سایر محصولات.

استامی‌پراید – (موسپیلان ) :
موارد مصرف : پسیل پسته­­­­­، کرم سیب، مینوز لکه گرد درختان میوه – LD50 گوارشی ۲۱۷ میلیگرم بر kg – حشره­کش سیستمیک – تماسی و گوارشی – از گروه نئونیکوتینوئیدها .

کلرپریفوس – (دورسبان ) :
کلرپریفوس حشره­کش فسفره با تاثیر تماسی – گوارشی و کمی خاصیت تدخینی است. قادر به کنترل آفت بویژه شپشک­های درختان میوه سردسیری و مرکبات مینوز ، برگ سویا سپردارمرکبات

سایپرمترین :
حشره­کش – برای از بین بردن سوسک – پشه – مورچه – عقرب – زنبور – خرخاکی – موریانه – ساس و هزارپا (۷۰ – ۵۰ cc در ۵ لیتر آب ← m2 100

دلتامترین – (دسیس) :
حشره­کش تماسی پایداری زیاد – گروه پایروتیروئیدها حشره­کش عصبی – اختلال در کانالهای سدیم در طناب عصبی – موارد مصرف : مینوز کله­گرد – در درختان میوه (۵/۰ در هزار محلول پاشی ) پرودینای چغندر قند (۱ لیتر در هکتار ) – پوره سن در گندم (۳۰۰ ml در ha )

دیازینون:
حشره­کش – سموم فسفره – از بین بردن مگس ، کنه مخصوصا کنه نولوزانی – حشره­کش و کنه­کش – تماسی، گوارشی با خاصیت نفوذی = کرم سیب – پسیل گلابی – کرم سفید ریشه – انواع شپشک ها – آفات

ایندوسکارپ ( اوانت ) :
حشره­کش غیر سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی از گروه اکادیازین کنترل آفات جونده در گیاهان کاربرد دارد ( کرم قوزه ). برای جلوگیری از مقاومت ایندوکساکارب را باید حشره­کش پیرتروئید یا کاربامات ها به کار ببرید .

مالاتیون :
حشره­کش و کنه­کش – حشره سخت بالپوشان – ملخ ها – حشرات مکنده – (شته – شپشک – تریپس – مگس – زنجره و … لارو – پروانه ها )

پرمترین :
حشره­کش تماسی و سریع الاثر و با طیف سریع – تا حدی خاصیت دور کنندگی دارد – کنترل سخت بال پوشان – بال پولک داران – دوبالان – زنبورها – حشرات مکنده – روی برخی از گیاهان زینتی گیاه سوزی دارد ونیترات کلسیم قابل اختلاط نیست .

پرمیکارب – (پریمور) :
حشره کش انتخابی (متیل کارمابات ) – شته ها در توتون – رز – سبزی و جانیز ۵/۰ تا ۷/۰ kg در هکتار

پی متروزین :
حشره کش سیستمیک از گروه تریازین برای کنترل شته های توتون و جانیز به میزان ۱ kg در هکتار

دیفلوبنزورون – ( دیمیلین ) :
حشره کش تماسی ، گوارشی ، از گروه بنزوئیل اوره – باعث اختلال در تشکیل کوتیکول می گردد. در زمانی که اکثریت تخم آفت در حال تفریخ شدن و لاروها در سنین اولیه زندگی باشد مصرف نمود.

دیمتوات :
حشره­کش از گروه فسفات­ها دارد – از کاربرد این حشره­کش بر روی هسته داران به خاطر ایجاد گیاه سوزی و ریزش برگ خودداری گردد. دوره کاریش ۱۴ – ۲۱ روز . شته سبز معمولی – شته سمی – شته چغندر قند – زنجرک سبز – زنجره سبز پنبه – شپشک – شته – تریپس و سایر حشرات مکنده – نماتد ساقه

فن والریت :
از حشره­کش های پایروتیروئیدی سندتیک بوده که اندکی نیز خاصیت کنه کشی دارد . با تاثیر بر روی سیستم عصب حشرات باعث مرگ آنها می شود . کارنس ۱۰- ۱۴ روز

ایمیداکلوپرید – ( کونفیدور) :
حشره­کش سیستمیک – تماسی – جهت مبارزه با آفات مکنده – مانند شته – کنه و شپشک

تیودیکارب – ( لاروین ) :
حشره کش سیستمیک با اثر تماس و گوارشی از گروه اگزایم کارابامات است . ازمهار کننده های آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی به شمار می­رود. برای کنترل قوزه پنبه – پروانه چوب خوار پسته (محلول پاشی ) برای ضد عفونی بذورپنبه gr 5 در kg 1 بذر – کرم قوزه kg 1 در هکتار – ۵ در هزار تریپس و ۵/۱ در ۱۰۰۰ پروانه چوب خوار .

پاسخ دهید